Polityka prywatności2018-11-14T11:36:18+00:00

Oferta

Twoje Auto
Auto Centrum

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES W SERWISIE WWW.AUTOCENTRUMWROCLAW.PL

 

 

I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator
 2. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
 3. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu
 4. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych
 5. Uprawnienia wobec AutoCentrumWrocław w zakresie przetwarzanych danych
 6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 7. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
 8. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom
 9. Okres przechowywania Twoich danych
 10. Uaktualnienie informacji
 11. Zastosowane zabezpieczenia
 12. Informacje dodatkowe

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Czym jest plik cookie
 2. Sposób wykorzystania plików cookies
 3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies
 4. Sposób usunięcia plików cookies

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Określenie podstawowych założeń.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasz serwis, dokonując u nas zakupu czy korzystając z naszych usług. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych przez AutoCentrumWrocław Sp. z o.o. odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Nasza strona działa wspólnie wraz z serwisem aukcyjnym www.autoaukcje.net i tylko za pomocą tego serwisu można dokonywać zakupu oferowanych przez nas towarów. W przypadku wyboru „zobacz aukcję” w zakładce „aukcje” w serwisie www.autocentrumwroclaw.pl, następuje automatyczne przekierowanie do serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net. Wszelkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania serwisu www.autoaukcje.net dostępne są w zakładce „polityka prywatności”, umieszczonej na stronie www.autoaukcje.net.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest AutoCentrumWrocław Sp. z o.o., ul. Królewiecka 66, 54-117 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746791 NIP: 8943132127, REGON: 381163528.

 

W określonych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online). Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych.

 

 1. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

adres e-mail: info@autoaukcje.net

adres pocztowy: AutoCentrumWrocław Sp. z o.o., ul. Królewiecka 66, 54-117 Wrocław.

 

 1. Możliwość wykorzystania Twoich danych w innym celu

Niezależnie od celu bezpośredniego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net,
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AutoCentrumWrocław, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych www.autocentrumwroclaw.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy „kontakt” w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

 1. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne jednak w przypadku braku ich podania w zakresie formularza kontaktowego, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

 

 1. Uprawnienia wobec AutoCentrumWrocław w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez AutoCentrumWrocław; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

 1. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

AutoCentrumWrocław może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. AutoCentrumWrocław może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych

AutoCentrumWrocław przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym AutoCentrumWrocław zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. Uaktualnienie informacji

Strona www.autocentrumwroclaw.pl będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących traktowania informacji. Korzystając ze Strony internetowej www.autocentrumwroclaw.pl, akceptujesz zasady przedstawione na niej, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na www.autocentrumwroclaw.pl, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej Strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

 

 1. Zastosowane zabezpieczenia

Serwis www.autocentrumwroclaw.pl zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników AutoCentrumWrocław oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Informacje dodatkowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu http:// www.autocentrumwroclaw.pl  W serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje. AutoCentrumWrocław nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie www.autocentrumwroclaw.pl.

W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, zostaną one ogłoszone na tej stronie.

 

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

 

 1. Czym jest plik cookie

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych użytkowników serwisu www.autocentrumwroclaw.pl.

 1. Sposób wykorzystania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości serwisu www.autocentrumwroclaw.pl i optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania użytkownika z serwisu www.autocentrumwroclaw.pl, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.  Pliki cookies wykorzystywane są również w celu utrzymywania sesji użytkownika serwisu.

W ramach serwisu www.autocentrumwroclaw.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania albo opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

 • W ramach Serwisu autocentrumwroclaw.pl są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „konieczne” pliki cookies, powalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach działania autocentrumwroclaw.pl,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na  zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze serwisu autocentrumwroclaw.pl,
 • „reklamowe” pliki cookies, pozwalające na dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.

W szczególności serwis www.autocentrumwroclaw.pl wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:

 • – prezentacja treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • – obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • – statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin serwisu autocentrumwroclaw.pl .
 1. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Użytkownik serwisu www.autocentrumwroclaw.pl może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do przeglądania stron www. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

 1. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

 

 

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne.