Regulamin2019-03-07T12:34:45+00:00

Oferta

Twoje Auto
Auto Centrum

Nasza strona działa wspólnie wraz z serwisem aukcyjnym www.autoaukcje.net i tylko za pomocą tego serwisu można dokonywać zakupu oferowanych przez nas towarów. W przypadku wyboru „zobacz aukcję” w zakładce „aukcje” w serwisie www.autocentrumwroclaw.pl, następuje automatyczne przekierowanie do serwisu aukcyjnego www.autoaukcje.net, do której zastosowanie ma poniższy regulamin.

REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWYCH

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SERWISIE AUKCYJNYM WWW.AUTOAUKCJE.NET

Niniejszy Regulamin reguluje zasady nabywania przez Uczestników w trybie aukcji przedmiotów ruchomych w tym pojazdów i innych urządzeń.

§ 1

Definicje

 1. Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Aukcja – aukcja w drodze elektronicznej przeprowadzana na stronie internetowej pod adresem autoaukcje.net polegająca na składaniu przez Uczestników ofert kupna Przedmiotu Aukcji w formie konkursu ofert i polegająca na składaniu przez Oferentów indywidualnych ofert cenowych zakupu ruchomości, której dotyczy Aukcja. Celem Aukcji jest wyłonienie Oferenta, który będzie uprawniony do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży ruchomości, której dotyczy Aukcja. Aukcja może być prowadzona z opcją Licytacja lub w trybie „Kup Teraz”.

Organizator – Auto Centrum Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Królewiecka 66, 54-117 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000746791 NIP: 8943132127, REGON: 381163528.

Cena wywoławcza – minimalna cena sprzedaży Przedmiotu Aukcji, określona przez Sprzedającego na zasadach niniejszego Regulaminu.

Cena „Kup Teraz” – cena widoczna przy danej aukcji, której  zaoferowanie przez Uczestnika  pozwala na natychmiastowe wyłonienie zwycięzcy Aukcji.

Hasło – ciąg znaków określony przez Uczestnika w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, bądź inny ciąg znaków później przez Uczestnika określony. Hasło wraz z Loginem umożliwiają Uczestnikowi aktywny udział w aukcji.

Login – adres email wpisany przez Uczestnika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, albo inne dowolnie przez Uczestnika dobrane określenie. Login i hasło umożliwiają Uczestnikowi przystąpienie do aukcji.

Sprzedawca – podmiot przedstawiający ruchomości do sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku Aukcji Sprzedającym  może być również Organizator.

Oferta – oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanowiąca oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Aukcji złożone Sprzedającemu przez Uczestnika.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot Aukcji – każda rzecz niebędąca nieruchomością, podlegająca sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Aukcji Internetowych odbywających na stronie internetowej pod adresem autoaukcje.net.

Serwis Aukcyjny/ Portal – strona internetowa pod adresem autoaukcje.net przeznaczona do prowadzenia Aukcji.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działająca przez swojego przedstawiciela umocowanego do jej reprezentowania, zarejestrowana w systemie aukcji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem autoaukcje.net, zarejestrowana na Portalu,  posiadająca Login i Hasło.

Sprzedaż w trybie ofertowym Aukcja z sugerowaną ceną sprzedaży, niestanowiącą oferty, która jest uwidoczniona na stronie Aukcji. Podczas Aukcji organizowanej w tym trybie, po upływie terminu zakreślonego na stronie Aukcji, Organizator dokonuje weryfikacji ofert. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia przybicia Oferentowi, który złożył najwyższą ofertę oraz do podjęcia dalszych rokowań z Oferentem.

 1. Sprzedawca/Organizator przekaże Konsumentowi na papierze lub za jego uprzednią zgodą na innym trwałym nośniku (np. e-mailem) potwierdzenie zawarcia umowy na odległość niezwłocznie po jej zawarciu, najpóźniej do chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy z 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014  poz. 827 ze zm.) oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne z do ww. ustawy i wzór formularza odstąpienia od umowy, zgodnie z do powyższej ustawy.
 2. Koszty korzystania przez Konsumenta ze środka porozumiewania się ze sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy, nie są wyższe niż zwykle stosowane za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z numeru telefonu przeznaczonego do kontaktowania się ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy, opłata dla Uczestnika za połączenie z tym numerem nie będzie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik.
 1. Sprzedawca/Organizator przekazuje Konsumentowi informacje, o których mowa w art.12 ustawy z 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014  poz. 827 ze zm.) na trwałym nośniku. Przez trwały nośnik rozumie się materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna, e-mail, wiadomość SMS) pozwalające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości  przez czas odpowiedni do celów, jakim służą. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest między innymi strona internetowa, wiadomość przesłana w formie elektronicznej na indywidualnie utworzone konto Konsumenta znajdujące się na serwerze przedsiębiorcy-nadawcy.

§ 2

Obowiązywanie regulaminu

 1. Rejestracja w Portalu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Przed przystąpieniem do udziału w Aukcji, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Aukcji określonymi w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowo z Regulaminem sprzedaży danej rzeczy, w zależności od tego czyją stanowi własność, zgodnie z informacją zamieszczoną na Portalu.
 3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aukcji prowadzonych za pośrednictwem Portalu za wyjątkiem Aukcji, których przedmiotem są ruchomości stanowiące własność Sprzedawców, którzy posiadają odrębny regulamin sprzedaży ruchomości.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawcą jest podmiot inny niż Organizator, Informacja o danych Sprzedawcy będzie dodatkowo przedstawiona na stronie Aukcji.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego regulaminu a regulaminu danego Sprzedawcy, zastosowanie znajdą zapisy regulaminu Sprzedawcy.

§ 3

Utworzenie Konta w Serwisie Aukcyjnym

 1. Utworzenie konta w Serwisie Aukcyjnym jest możliwe w dowolnej chwili jego trwania. Osoba lub podmiot chcący utworzyć konto w Serwisie Aukcyjnym zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień.
 2. Aby utworzyć Konto w Serwisie Aukcyjnym, należy wypełnić formularz rejestracyjny „Rejestracja Użytkownika”. Osoba lub podmiot chcący utworzyć konto w Serwisie Aukcyjnym oprócz danych niezbędnych może podać w formularzu zgłoszeniowym także inne dane, o ile będzie to możliwe i będzie wynikało z treści formularza.
 3. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w Polityce Prywatności.

§ 4

Przedmiot aukcji

 1. Sprzedający składają w trybie Aukcji oferty sprzedaży ruchomości, które stanowią własność Sprzedającego lub osób trzecich, które zleciły sprzedaż ruchomości stanowiących ich własność, przy wykorzystaniu serwisu autoaukcje.net.
 2. Aukcja obejmująca daną ruchomość trwa od dnia wprowadzenia jej do systemu serwisu aukcyjnego do dnia zakończenia aukcji.

§ 5

Warunki uczestnictwa w aukcji

 1. Uczestniczenie w aukcjach elektronicznych dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem net jest możliwie po dokonaniu:

– rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej serwisu aukcyjnego wraz z podaniem indywidualnego Loginu i Hasła,

– aktywacji konta po dokonanej rejestracji w serwisie aukcyjnym poprzez kliknięcie w przesłany link aktywacyjny, przesłany na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail,

– ostatecznej weryfikacji konta Uczestnika przez Organizatora.

 1. Organizator nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty aktywacji otrzymanego w wiadomości e-mail linku sprawdza dane Uczestnika i po ich pozytywnym zweryfikowaniu dokonuje ostatecznej aktywacji konta Uczestnika.
 2. W celu uczestniczenia w danej aukcji Uczestnik musi zalogować się na stronie aukcji wykorzystując indywidualny Login i Hasło.
 3. W stosunku do Uczestników nabywających dane ruchomości Organizator zastrzega sobie uprawnienie do dokonywania weryfikacji danych podanych podczas procesu rejestracji poprzez żądanie przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających ich prawidłowość oraz pozyskiwania innych informacji, których gromadzenie wynika z przepisów prawa.
 4. Uczestnik, który wygrał licytację lub wybrał opcję „Kup Teraz” ma prawo do nabycia przedmiotu aukcji w terminie 3 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego od momentu akceptacji oferty/ przybicia (rezerwacji przedmiotu) przez Organizatora. W tym czasie Uczestnik może dokonać oględzin i sprawdzenia przedmiotu aukcji w miejscu przechowywania przedmiotu i zdecydować o zawarciu umowy.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji na Portalu, Uczestnik zawiera z Organizatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną realizowana jest według zasad określonych w  niniejszym regulaminie.

§ 6

Przebieg aukcji

 1. Uczestnictwo w aukcji wymaga od Uczestnika zalogowania się do systemu aukcji z użyciem Loginu i Hasła.
 2. Złożenie danej oferty następuje poprzez kliknięcie ikony w polu „Złóż Ofertę” przy ruchomości, na którą Uczestnik chce złożyć ofertę i wpisaniu kwoty oferowanej bądź zaakceptowaniu przez Uczestnika kwoty zasugerowanej przez system aukcyjny.
 3. Złożenie przez Uczestnika oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń ze strony tego Uczestnika stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, z zastrzeżeniem jego prawa do zbadania stanu określonego w 5 ust. 5 Regulaminu. Przedmiotowa akceptacja dotyczy również ewentualnego wyposażenia, jeżeli Przedmiot Aukcji takowe posiada.
 4. Uczestnik uprawniony jest do określenia ceny maksymalnej. W takim przypadku serwis aukcyjny automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą na przebicie oferty pozostałych Uczestników o kwotę postąpienia, nie wyższą jednak od ceny maksymalnej. W odpowiedzi na każdą kolejną ofertę innego Uczestnika, serwis aukcyjny automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą na przebicie oferty tego Uczestnika o kwotę postąpienia, nie dopuszczając jednak do przekroczenia ceny maksymalnej. W przypadku, gdy powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej serwis aukcyjny przyjmie ostatnią ofertę równą uprzednio wskazanej cenie maksymalnej. Minimalna wartość postąpienia wynosi 100,00 zł.
 5. Podczas trwania danej aukcji Uczestnik ma prawo do zmiany wysokości ceny maksymalnej. Uczestnik nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Uczestnika.
 6. Licytujący Uczestnik związany jest złożonymi przez siebie ofertami do momentu, kiedy Sprzedający udzieli przybicia po zakończeniu aukcji lub do momentu zamknięcia aukcji bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. Uczestnik jest uprawniony do złożenia dowolnej ilości ofert na każdą z oferowanych do sprzedaży ruchomości, przy czym związany jest każdorazowo wyłącznie ofertą najwyższą.
 7. Zakończenie aukcji następuje z upływem czasu, na jaki została ogłoszona z uwzględnieniem zapisów § 3 pkt 2. Wraz z zakończeniem aukcji upływa termin umożliwiający Uczestnikom składanie ofert na daną ruchomość.
 8. Organizator udziela przybicia najwyższej złożonej ofercie, zgodnie z warunkami zamieszczonymi w niniejszym Regulaminie – przybicie następuje w terminie do 3 roboczych dni po zakończeniu danej aukcji.
 9. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się z chwilą dokonania całości zapłaty przez Uczetnika w terminie określonym w 8 ust. 3 regulaminu. O dokonaniu przybicia Organizator zawiadamia Uczestnika pocztą elektroniczną na uprzednio podany adres e-mail wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Sprzedającego, na jaki ma zostać dokonana wpłata ceny.
 10. W przypadku zaakceptowanego przez Organizatora/ Sprzedawcę wycofania się Uczestnika niebędącego konsumentem, który uzyskał przybicie, ruchomość ponownie zostaje skierowana do sprzedaży w aukcji, a Uczestnik niebędący konsumentem może zostać wykluczony z udziału w aukcjach przez Organizatora, a jego konto zablokowane.
 11. Informacja o zakończeniu aukcji ogłaszana jest poprzez wyświetlenie napisu „Aukcja zakończona” oraz po ..2..dniach od usunięcia ogłoszenia o aukcji danego Przedmiotu.

§ 7

Aukcja w trybie „Kup teraz”

 1. Do aukcji w trybie „Kup teraz” stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 powyżej, z tym, że:

– cena „Kup Teraz” ustalana jest jako wartość sztywna nabycia ruchomości, będąca gwarancją nabycia przedmiotu  przez Uczestnika od Sprzedającego,

– złożenie oferty następuje poprzez kliknięcie ikony w polu „Kup Teraz” przy ruchomości, na którą Uczestnik chce złożyć ofertę,

– zakończenie aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

§ 8

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Ceny podane podczas danej aukcji, w tym w szczególności cena wywoławcza oraz cena wylicytowana są cenami brutto.
 2. Bez wyraźnej zgody Konsumenta Sprzedawca/Organizator nie może obciążyć Konsumenta dodatkową płatnością, wykraczającą poza wynagrodzenie wynikające z umowy. Zgoda ta nie może wynikać z zastosowania z jakiejkolwiek opcji domyślnej w stosowanych formularzach, potwierdzeniach, mailach czy innych tego typu oświadczeniach ustnych, elektronicznych czy tez pisemnych.
 3. Uczestnik, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż ..3.. dni robocze od zamknięcia aukcji na wskazany w powiadomieniu  przesyłanym drogą elektroniczną na podany uprzednio adres e-mail, rachunek Organizatora/ Sprzedawcy. Datą zapłaty jest data uznania rachunku przez Bank Organizatora.

3a.       Cena Sprzedaży za ruchomość może zostać zapłacona zgodnie z ust. 3 przez podmiot trzeci tj. finansującego w ramach umowy leasingu, o jakiej mowa w art. 7091 i nast. k.c., pod warunkiem zawarcia przez Uczestnika z podmiotem trzecim umowy leasingu, w której ww. podmiot trzeci – finansujący zobowiązał się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Pojazd od Sprzedawcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać Pojazd Uczestnikowi do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Uczestnik zobowiązał się zapłacić ww. podmiotowi trzeciemu – finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia ruchomości przez ww. podmiot trzeci – finansującego. Możliwość zastosowania powyżej opisanej formy płatności oraz innych form płatności za cenę sprzedaży Pojazdu uzależniona jest od uprzedniej zgody Organizatora/Sprzedawcy, o której wyrażenie Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora najpóźniej niezwłocznie po udzieleniu przybicia. Organizator zajmuje stanowisko w przedmiocie możliwości stosowania powyżej opisanej formy płatności oraz innych form płatności za cenę sprzedaży ruchomości w terminie 72 godzin liczonych od otrzymania ww. zapytania. Powyższe wpływa na odpowiednie przesunięcie terminu określonego w § 8 ust. 3 regulaminu.

 1. W przypadku braku zapłaty ceny nabycia na podany rachunek w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 powyżej, Sprzedawca/ Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i skierowania przedmiotu do ponownej sprzedaży lub zaproponowania jej kolejnemu z Uczestników, jednak nie dalej niż do trzeciego Uczestnika z kolei, biorąc pod uwagę wysokość złożonych w trakcie aukcji Ofert.
 2. Warunkiem do przeniesienia prawa własności Przedmiotu Aukcji ze Sprzedawcy/ Organizatora na Uczestnika, jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na sporządzanie przez Organizatora/ Sprzedawcę faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich na podany przez niego przy rejestracji adres email.

§ 9

Oględziny Przedmiotu Aukcji

 1. Każdy Uczestnik ma prawo zapoznać się z oferowanymi do sprzedaży ruchomościami, które przez cały czas aukcji znajdują się w miejscu wskazanym w treści ogłoszenia aukcji, dotyczącego danej ruchomości.
 2. Ruchomości można oglądać pod wskazanym adresem pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego ustalenia odpowiedniego terminu z osobą, która została wskazana w Ofercie jako właściwa do kontaktu.

§ 10

Odbiór Przedmiotu Aukcji

 1. Uczestnik obowiązany jest do odbioru wylicytowanej ruchomości po uprzednim zawiadomieniu pocztą elektroniczną o możliwości jej odbioru.
 2. Odbiór wylicytowanej ruchomości powinien nastąpić w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości o możliwości odbioru. Strony za swoją zgodą mogą ustalić inny termin.

§ 11

Zamknięcie bez rozstrzygnięcia i wycofanie ruchomości z aukcji

 1. W przypadku braku rozstrzygnięcia aukcji lub jej zamknięcia bez rozstrzygnięcia, Sprzedający może zastrzec sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami, którzy brali udział w Aukcji celem przeprowadzenia rokowań zmierzających do sprzedaży ruchomości.
 2. Do czasu zakończenia aukcji Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia aukcji w całości lub części dotyczącej ruchomości bez dokonania wyboru oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie zawiera satysfakcjonującej Sprzedającego ceny, jeżeli złożono zbyt małą liczbę ofert albo jeżeli nie złożono żadnej oferty.
 3. Sprzedawca ma prawo do zastrzeżenia sobie możliwości wycofania z aukcji ruchomości, zmiany warunków aukcji lub odwołania aukcji dotyczącej danej ruchomości w całości bez podania przyczyn.

§ 12

Zamknięcie Konta w Serwisie Aukcyjnym

 1. Uczestnik Serwisu Aukcyjnego może zamknąć Konto w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@autoaukcje.net . W przypadku wypowiedzenia, Konto będzie zamknięte do 30 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia.
 2. Konto Uczestnika wygasa w przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnień wobec Auto Centrum Wrocław Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych, cofnięcia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Serwisie Aukcyjnym.
 4. Organizator może zablokować możliwość ponownego utworzenia Konta w Serwisie Aukcyjnym, który wcześniej został wykluczony z Serwisu Aukcyjnego zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.
 5. Organizator może w każdym czasie wycofać dostęp do wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu Aukcyjnego, informując o tym na stronie autoaukcje.net

§ 13

Odpowiedzialność

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zawinione działanie lub zaniechanie stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 2. Odpowiedzialność jest wyłączona jeżeli Organizator nie miał wpływu na zaistniałe okoliczności, które doprowadziły do szkody, ani za szkody, które wynikły z okoliczności, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia uczestniczenia w Aukcji powstałe z przyczyn technicznych, jak także za pomyłkowe lub niezawinione przez siebie przerwanie, zawieszenie czy wcześniejsze zakończenie Aukcji.
 4. Do Uczestników niebędących Konsumentami Organizator wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne ruchomości używanych (wyłączenie rękojmi) oraz nie udziela na nie gwarancji, ilekroć występuje w charakterze Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach jedynym podmiotem, który ponosić może odpowiedzialność za wady fizyczne ruchomości używanych oraz udzielać na nie gwarancji jest wyłącznie Sprzedawca, chyba, że co innego wynika z treści Oferty.
 5. Organizator /Sprzedawca nie pokrywają ani nie partycypują w kosztach poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności w kosztach związanych z dojazdem przez Uczestnika do miejsca oględzin Przedmiotu Aukcji, odbioru, załadunku oraz rozładunku Przedmiotu Aukcji.
 6. Publikowane przez Sprzedawcę/Organizatora zdjęcia, opisy i wyceny mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu ruchomości. Jedynym źródłem informacji o stanie ruchomości, jego oznaczeniu i opisie jest osobista weryfikacja przez Uczestnika w miejscu jego udostępnienia przez Sprzedawcę/Organizatora. Organizator /Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za subiektywne oceny przedmiotu sprzedaży formułowane przez Uczestnika na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego ruchomości, w związku z czym, nie mogą one stanowić podstawy żadnych roszczeń Uczestnika z tego tytułu wobec Sprzedawcy/ Organizatora. W szczególności przedmiotowe wnioski nie dają Uczestnikowi prawa odstąpienia od umowy czy żądania obniżenia ceny.
 7. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 8. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, a także nieprawidłowy montaż lub nieodpowiednie uruchomienie towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą ten ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedającej.
 9. W zakresie wad prawnych Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem za sprzedany towar, jeżeli:

– stanowi on własność osoby trzeciej,

– obciążony jest prawem osoby trzeciej,

– ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,

– przy wystąpieniu choćby jednej z powyższych sytuacji, konsumentowi przysługują roszczenia, jak przy wadach fizycznych.

 1. W przypadku, kiedy towar ma wadę fizyczną, Konsument może zgłosić reklamację u Sprzedawcy/Organizatora (reklamacja z tytułu rękojmi).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.
 3. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Konsumenta, dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta.
 4. Do złożenia reklamacji wystarczy przedstawić jakikolwiek dowód zawarcia transakcji np. wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności kartą, paragon, faktura, inne.
 5. Reklamację można złożyć:

Jeśli Orgzniazator jest jednocześnie Sprzedawcą:

– osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Auto Centrum Wrocław Sp. z o.o., ul. Królewiecka 66, 54-117 Wrocław,

– pisemnie na adres: Auto Centrum Wrocław Sp. z o.o., ul. Królewiecka 66, 54-117 Wrocław,

– za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres mailowy: info@autoaukcje.net

W przypadku, gdy Organizator nie jest sprzedawcą, reklamację należy złożyć do Sprzedawcy w sposób i miejsce przez niego wskazane.

 1. Reklamację najlepiej złożyć na piśmie. Warto zawrzeć w niej następujące informacje:

– datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,

– strony umowy (Sprzedawca/Organizator – Konsument),

– datę nabycia towaru, jego rodzaju i cenę,

– przyczynę reklamacji,

– czas, w jakim ujawniła się wada,

– żądanie (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).

 1. Jeżeli reklamacja dotycząca wad produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na sprzedawcy. W przypadku reklamacji odrzuconej koszt pokrywa Konsument.
 2. Jeżeli konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, towar wolny od wad, obniżenia ceny towaru, to Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do tego roszczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez konsumenta reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji, to poinformowanie konsumenta o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Sprzedawca/Organizator wywiąże się z powyższego obowiązku, jeżeli w terminie 14 dni konsument będzie miał możliwość zapoznania się z treścią odpowiedzi na reklamację.
 3. Brak ustosunkowania się sprzedawcy do żądań konsumenta wskazanych w pkt 11 tego paragrafu w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta reklamacji oznacza, że Sprzedawca/Organizator uznał reklamację.
 4. Jeżeli w ramach reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to brak odpowiedzi sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.

§ 14

Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca informuje, że jedynie Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
 2. Zasady obliczania terminu na odstąpienie od umowy zależą od charakteru świadczenia:

– w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz,

– w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część.

 1. Jeżeli Sprzedawca nie poinformuje Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, uprawnienie to przedłuża się – maksymalnie do 12 miesięcy. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli Sprzedawca/Organizator przekaże tę informację w trakcie trwania umowy. W takim przypadku termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od dnia jej udzielenia.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

– na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do tego regulaminu (formularz odstąpienia od umowy mogą pobrać Państwo klikając na ten link), wypełniając formularz i przesyłając go, przykładowo droga elektroniczną,

– napisać własnoręcznie oświadczenie o odstąpieniu,

– przesłać oświadczenie o odstąpieniu e-mailem.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli Konsument odstępuje od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy/Organizatora, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca może wprowadzić dłuższy termin odstąpienia od umowy dla określonych towarów.
 4. Zwrot środków wpłaconych przez Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu nie może się wiązać dla Konsumenta z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru. Powyższe zasady nie obowiązują, jeśli Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do Sprzedawcy. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania. Kupujący nie ponosi kosztów, jeżeli Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§ 15

Świadczenie usług drogą elektroniczną serwisu autoaukcje.net

 1. W celu korzystania z usług Serwisu, w szczególności w celu skutecznego zarejestrowania lub zalogowania się w Serwisie, niezbędne jest:

1) połączenie z siecią Internet; oraz

2) posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów sieci Internet; oraz

3) korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej szyfrowane połączenia SSL, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, jak również pliki cookies.

 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie Aukcyjnym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), a jeśli regulamin lub opis danej funkcji tak przewiduje, także telefonu komórkowego.

§ 16

Informacja o wybranych zagrożeniach  wiążących się z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Organizator informuje, że korzystanie z usług Serwisu Aukcyjnego związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem.
 2. Istotnym zagrożeniem płynącym z Internetu, także dla osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość uszkodzenia, zakłócenia działania  urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, jak wirusy „konie trojańskie” lub „robaki”. By zminimalizować ryzyko, zaleca się aby Uczestnik zainstalował oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem i systematycznie je aktualizował.
 3. Organizator informuje, że zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą wiązać się także z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania bezprawnego dostępu do systemu Organizatora lub Uczestnika, np. w celu kradzieży danych. Z uwagi na powyższe, Hasło do logowania się do Serwisu Aukcyjnego nie powinno być udostępniane osobom trzecim i powinno być zabezpieczone .

§ 17

Ograniczenia korzystania z usług

 1. Uczestnikowi zakazuje się posługiwania się treściami niezgodnymi z prawem, w szczególności treściami wzywającymi do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającymi materiały pornograficzne, przemoc, propagującymi ideologie zakazane prawem, obrażającymi uczucia religijne, naruszającymi prawa innych osób, jak również naruszającymi przepisy prawa autorskiego, a także do nie podejmowania za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego działań mogących  wywołać szkody u osób trzecich lub mogących powodować zakłócenia w realizacji usług Serwisu Aukcyjnego.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania w związku z korzystaniem z Serwisu Aukcyjnego działań zakazanych lub niezalecanych takich jak:

1) niestosowanie się do instrukcji podanych przez Organizatora w celu zachowania bezpieczeństwa,

2) naruszenie postanowień Regulaminów Organizatora,

3) próby zakłócenia dostępu do usług Serwisu Aukcyjnego innym Uczestnikom,

4) udostępnianie, bez zgody Organizatora, dostępu do Serwisu Aukcyjnego nieuprawnionym osobom trzecim z wykorzystaniem loginu i hasła już przypisanych Uczestnikowi;

5) nieautoryzowane użycie lub utrudnianie działania dowolnych urządzeń lub sieci, jak również używanie czy kontrolowanie botów, flooding, klonowanie czy narzędzia do zbierania danych;

6)  próby wejścia w posiadanie informacji przeznaczonych dla innych Uczestników;

7) fałszowanie informacji pozwalających zidentyfikować Uczestnika;

8) wprowadzanie do sieci lub komputerów Organizatora złośliwego lub szkodliwego oprogramowania;

9) nieautoryzowane skanowanie sieci Organizatora w celu znalezienia luk zabezpieczeń;

10) nieautoryzowane próby przerwania zabezpieczeń komputera, sieci, konta innego Uczestnika;

11)  nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego poprzez domenę Organizatora;

12) użycie programu/ polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego Uczestnika;

13) przejmowanie adresów IP;

14) używanie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów, nieetyczne pozycjonowanie lub inne metody mogące prowadzić do przekierowania użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod prawdziwy Serwis lub podobnego serwisu w celu przejęcia kontaktów do Uczestników Serwisu Aukcyjnego,

15) nieautoryzowane  wysyłanie, zbieranie, sprzedaż adresów e-mail dla celów wysyłki spam;

16) kierowanie gróźb karalnych wobec osób trzecich;

17) reklamowanie lub rozsyłanie ogłoszeń o piramidach finansowych, listów – łańcuszków, reklamowanie ofert, usług komercyjnych bez zgody Organizatora;

18) używanie meta-tagów lub podobnego tekstu zawierającego nazwę Organizatora, domenę Organizatora lub znaki związane z usługami Serwisu Aukcyjnego,

19) inne działania stanowiące naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa  lub zasad korzystania z sieci Internet,

3             W przypadku podejrzenia pojęcia lub usiłowania podjęcia działań szkodliwych przez Uczestnika nie będącego Konsumentem, Organizator ma prawo zawiesić dostęp do usług Serwisu Aukcyjnego dla danego Uczestnika (zablokować konto).

 1. W przypadku, gdy podejrzenia zostaną pozytywnie zweryfikowane,  Organizator może  rozwiązać Umowę świadczenia usług  bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za okres, w którym świadczenie usług Serwisu Aukcyjnego było zawieszone, jeśli z usługami takimi wiązały się opłaty na rzecz Organizatora.

 

§ 18

Rejestracja w Serwisie Aukcyjnym; zawarcie i rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Korzystanie z usługi wymaga rejestracji Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym, logowania przy pomocy Loginu podanego podczas rejestracji oraz Hasła, które wybierze Uczestnik.
 2. Organizator zwraca uwagę, że Uczestnicy powinni chronić swoje hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu Aukcyjnego jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i ich akceptacja. Dokonując rejestracji Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem następuje z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Aukcyjnym. Umowa świadczenia usług zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestników dodatkowych dokumentów i informacji celem wdrożenia adekwatnych środków bezpieczeństwa, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 ze zm.).
 6. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub elektronicznej, lub wybranie odpowiedniej opcji usunięcia konta, w przypadku, gdy znajduje się w panelu Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym Organizatora. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dojścia ww. oświadczenia do Organizatora. Usunięcie konta nie powoduje wycofania oferty złożonej przez Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zablokowania konta Uczestnika) ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 • – naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,
 • – podjęcia przez Uczestnika działań wpływających negatywnie na działanie Portalu, w tym powodujących zakłócania jego funkcjonowania,
 • – powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym,
 • – niewywiązanie się z oferty złożonej za pośrednictwem aukcji przez Uczestnika, który wygrał Aukcję.
 1. Uczestnik, którego konto zostało zablokowane nie może wziąć udziału w kolejnych Aukcjach.
 2. Jeśli rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w wyniku oświadczenia Uczestnika, złożone przez Uczestnika oferty oraz wygrane Aukcje wywołują skutki przewidziane w Regulaminie aukcji internetowych autoaukcje.net.
 3. Odblokowane Konta Uczestnika może wiązać się z koniecznością uiszczeniu opłaty na rzecz Organizatora w kwocie 1000 zł netto w uzasadnionych przypadkach.
 4. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn (niemożliwość lub istotne utrudnienia świadczenia usługi, siła wyższa lub inne niedające się przewidzieć przyczyny, na które Organizator nie ma wpływu). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Organizator składa drogą elektroniczną na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

§ 19

Odpowiedzialność w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu i usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 2. Odpowiedzialność za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy sprzętem komputerowym wykorzystywanym przez Uczestnika w celu korzystania z Portalu lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Portalem spoczywa wyłącznie na Uczestniku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

– utratę przez Uczestnika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu komputerowego lub też innymi okolicznościami wynikłymi z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,

– konsekwencji korzystania przez Uczestnika z Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

– szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technologicznym, technicznym oraz infrastrukturalnym.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia działania Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

§ 20

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora lub pisemnie na adres Organizatora.
 2. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie Usługi niezgodne z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub niewykonywanie Usług.
 3. Podstawy reklamacji nie powinny stanowić:

1) okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub usług telekomunikacyjnych po stronie Uczestnika;

2) realizowanie usługi na rzecz osoby innej niż Uczestnik z powodu pozyskania przez tą osobę dostępu do konta  Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;

3) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Reklamacja winna zawierać wskazanie Uczestnika, oznaczenie jego danych adresowych (jeżeli reklamacja składana jest w formie wiadomości email wystarczy podać adres poczty elektronicznej) oraz opis powodu reklamacji.
 2. W przypadku reklamacji przesłanej mailowo, odpowiedź na reklamację jest wysyłana w formie wiadomości email, chyba że w reklamacji określono, że odpowiedź ma zostać przesłana w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga wyjaśnienia, Organizator zwraca się do Uczestnika z prośbą o podanie szczegółów lub sprecyzowanie.
 4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku, gdy ze względu na charakter zgłoszonej wady reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie 30 dni, Uczestnik zostanie poinformowany o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 21

Kodeks Dobrych Praktyk

Sprzedający/Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 22

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji dot. sprzedaży

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Jeżeli reklamacja nie została uznana, konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Gdyby jednak interwencja nie przyniosła efektów, kupujący ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 2. W przypadku problemów z zakupami internetowymi można zwrócić się po pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – dane kontaktowe rzeczników oraz instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  – www.uokik.gov.pl
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego – www.konsument.gov.pl
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Za pośrednictwem platformy można złożyć skargę dotyczącą sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży. Adresem pierwszego kontaktu w powyższym przedmiocie jest adres poczty elektronicznej Sprzedawcy/Organizatora: info@autoaukcje.net

§ 23

Dane osobowe

 1. Uczestnik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się na stronie internetowej Serwisu Aukcyjnego poświęconej polityce prywatności. W każdym z przypadków w którym wymagane jest podanie danych osobowych, Uczestnik otrzyma dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania danych.

§ 24

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, oraz wszelkie jego zmiany obowiązują od momentu jego publikacji na stronie internetowej pod adresem autoaukcje.net.
 2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może odmówić temu Uczestnikowi możliwości składania ofert kupna przez określony czas. Może to nastąpić w szczególności w przypadku niewpłaceniu środków przez Uczestnika, który uzyskał przybicie.
 3. Zainteresowany korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych przez Organizatora, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu aukcji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem autoaukcje.net.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie Regulaminu, rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.